مدرسه ودانش اموز

سلام در این سایت من به اشتراک گذاشتن نمونه سوالات دروس در همه ی پایه ها با اخری 

پایه ششم نمونه سوالات آزمون جامع درس علوم
1
برای حل مسئله مرحله ای که راه حل هایی ارائه می دهیم، شاید پاسخ سوال ما باشد را .............................. می گوییم.
الف(نظریه ب( فرضیه سازی ج(جمع آوری اطلاعات د( آزمایش
2
ماده ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ، ................ است، هرچند کاغذ را می توان از .................. ، ................... و غیره تهیه کرد.
الف(چوب-نیشکر-پنبه ب(نیشکر-چوب-پنبه ج(پنبه-نیشکر-چوب د(چوب-پنبه-پارچه
3
در حدود ..............سال پس از میلاد مسیح، مسلمانان در سرزمینی به نام .......................... به دانش ساخت کاغذ دست یافتند

4

مواد و وسایلی که از مواد موجود در طبیعت می سازند، ..................... نامیده می شوند

الف(مصنوعی ب( طبیعی ج(بازیافتی د(هیچکدام
5
چگونه می توان انواع مختلفی از کاغذها را تهیه کرد؟
الف(با افزودن مواد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ ب( با تولید انواع خمیرهای مختلف کاغذ
ج( با وارد کردن فشار و گرمای متفاوت به خمیر کاغذ د(با استفاده از موارد اولیه متفاوت
6
کدام از مایعات زیر رنگبر و سفید کننده هستند؟
الف(سدیم کلرید ب(آب اکسیژنه ج( کلر د( گزینه ب و ج
0
نیاکان ما و مردمان گذشته آثار علمی و فرهنگی و اجتماعی خود را چگونه ثبت می کردند؟
الف(پوست، دیوار، کاغذ ب(چوب، دیوار غار، سنگ ج(درخت، مقوا، چرم د(هیچ کدام
8
کدام مورد جز موارد احتیاطی آب اکسیژنه می باشد؟
الف( عدم تماس با پوست ب(نگهداری در جای تاریک ج(عدم استفاده در فضای بسته د(هر سه مورد
9
کدام فلز به طور فراوان در اغلب صنایع بزرگ و نیز صنعت کاغذسازی کاربرد دارد؟
الف(مس ب(طلا ج(آهن د(آلومینیم
17
از میان اجزای تشکیل دهنده ی درخت چه قسمت هایی برای تهیه ی کاغذ مناسب اند؟
الف(ساقه محکم ب(تنه ج(برگ ها د(گزینه های الف و ب
11
بازیافت چیست؟
الف(یکی از راه های حفظ منابع طبیعی ب(کاهش زباله در سطح شهر ج(نگهداری مواد د(همه موارد
12
مواد زیر کدام مصنوعی است؟
الف( سنگ ب( چرم ج(کاغذ د(پوست
13
کدام فلز برای ساخت کارخانه ی کاغذسازی به طور گسترده استفاده می شود؟
الف(مس ب(طلا ج(آهن د(آلومینیم
14
چه قسمت هایی از کارخانه ی کاغذسازی از آهن ساخته شده است؟
الف(دستگاه چوب خرد کن ب(سرند ج( دیگ خمیرسازی و غلتک ها د( همه موارد
15
کدام از ویژگی آهن است؟
الف(به فراوانی یافت می شود ب(سخت و محکم است ج( در رطوبت و هوای آزاد سریع زنگ می زند د( همه موارد
16
از ویژگی های مشترک فلزات چیست؟
الف(رسانای خوبی برای برق هستند ب(با ضربه نمی شکنند
ج(سطح تازه آنها براق است و بصورت ورقه در می آیند د(همه موارد
16
دو ماده که در مرحله ی تهیّه ی خمیر کاغذ استفاده می شوند کدام اند؟
الف(آب اکسیژنه و اسید ب(آب اکسیژنه و سیمان ج(اسید و سیمان د( هیچ کدام
18
اسیدها به چند دسته تقسیم می شوند؟
الف(اسید های خوراکی و صنعتی ب(اسید های سمی و صنعتی ج(اسیدهای خوراکی و سمی د( اسیدهای خوراکی و غیر خوراکی
19
ویژگی های اسیدهای صنعتی چیست؟
الف(سمی اند ب(غیرقابل لمس اند ج( خوردنی نیستند د( همه موارد
27
کدامیک از موارد زیر اسید صنعتی هستند؟
الف(جوهر نمک ب(جوهر گوگرد ج( آبلیمو د( گزینه های الف و ب
21
اسید های خوراکی چه مزه ای دارند؟
الف(شیرین ب(تلخ ج( بدون مزه د( ترش
22
کدام یک از ویژگی های آهن سبب شده تا این فلز به طور وسیع در صنعت کاغذسازی و اغلب صنایع بزرگ کاربرد داشته باشد؟
الف(فراوان بودن آن ب(هزینه استخراج آن نسبت به فلزات دیگر کمتر است. ج(سریع زنگ زدن آن در هوای آزاد د(گزینه های الف و ب
23
در کدام سوره ی قرآن، قدرت و استحکام آهن و فایده ی آن برای انسان بیان شده است؟
الف(بقره ب(حدید ج(آل عمران د(اعراف
24
اگر مقداری سرکه یا آبلیمو را روی موزاییک یا سنگ مرمر بریزید چه اتفاقی می افتد؟
الف(تغییری رخ نمی دهد ب(در اسید حل می شود ج( با اسید واکنش نمی دهد د(هیچکدام
25
به ترتیب لایه های تشکیل دهنده زمین کدام است؟
الف(هسته-پوسته-گوشته ب(پوسته-گوشته-هسته ج(گوشته-پوسته-هسته د(پوسته-هسته-گوشته
26
بر چه اساسی دانشمندان ساختمان درون زمین را به سه لایه تقسیم بندی کرده اند؟
الف(جنس مواد تشکیل دهنده ی لایه های زمین ب(ترکیب شیمیایی ج(ترکیب فیزیکی د(گزینه های الف و ب
20
لایه های درونی زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده)جامد یا مایع بودن( به چند بخش تقسیم می شوند؟
الف( 3 بخش ب( 4 بخش ج( 5 بخش د( 6 بخش
28
جنس هسته داخلی و خارجی به ترتیب .................................. و ..................................... است.
الف(جامد-مایع ب(خمیری- جامد ج(جامد-جامد د(مایع-جامد
29
منشا بیشتر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به کدام قسمت کره ی زمین است؟
الف(خمیرکره ب(سنگ کره ج(گوشته ی زیرین د(هسته ی خارجی
37
امواج لرزه ای از سنگ های نرم و کم تراکم چگونه عبور می کند؟
الف(بسیار سریع ب(سریع ج(کند د(عبور نمی کند
31
گوشته زیرین چه خصوصیتی دارد؟
الف(جامد است ب(از زیر خمیر کره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد ج(مایع است د(گزینه های الف و ب
32
کدام قسمت زمین گرمای بیشتری دارد؟
الف(خمیرکره ب(گوشته ج(پوسته د(هسته
33
دانشمندان چگونه دربارهی درون زمین اطلاعات بدست می آورند؟
الف(امواج لرزه ای ب(مواد مذابی که از دهانه آتشفشان خارج می شوند ج(ترکیب چشمه های آب گرم د(همه موارد
34
در مورد آهن در قرآن سوره حدید آیه 25 چه موردی ذکر شده است؟
الف(قدرت و زیبایی ب(ارزش مادی ج(بزرگی و استحکام د(قدرت و استحکام
35
امواج لرزه ای درون زمین از چه سنگ هایی تندتر عبور می کند؟
الف(سنگ های سخت و متراکم ب(سنگ های نرم ج(سنگ های کم تراکم د(سنگ های رسوبی
موفق باشید

نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ساعت 10:42 توسط هدیه| |
 دریافت کد قفل کلیک راست